Vegger Vandværk MENU
Vegger Vandværk Vegger Vandværk
Gå ikke over åen efter vand - vi gør det for dig.
 • DRIFTSSTATUS
 • I øjeblikket ingen forstyrrelser
 • OK

LEVERING & PRØVER

Vandet i Vegger bliver fra 9-11 om formiddagen leveret fra Vegger Vandværk. I den øvrige tid leveres vandet af Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger.

Her kan du finde prøver fra de forskellige leveringer:

Vegger Vandværk
Forsyningsselskab Ejdrup-Vegger

PRISER

Her kan du finde priserne over de services, der leveres af Vegger Vandværk:

Takstblad for 2024


VANDKVALITET

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøger, som har fokus på henholdsvis:

 • Temperatur, lugt, smag og farve.
 • Kimtal ved 22℃ og 37℃, Coliforme bakterier ved 37℃, samt E.Coli og Enterokokker.
 • Mineraler, pesticider og hårdhedsgrad (betegnet som odH)

VANDLEDNINGSNET

Her kan du finde en kortlægning over vandledningsnettet:

Kort over vandledningsnettet

PRAKTISK INFO

×

GODE RÅD

Hvidt vand

Når vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. På vandværket iltes vandet, inden det sendes ud til forbrugerne. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan renses fra, og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l for at sikre vandets velsmag.
Den hvide farve kan også skyldes haner/blandingsbatterier, som vandet aftappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder. Hvidt vand er altså ikke farligt!


Misvfarvet vand

Der kan komme misfarvet vand i forbindelse med et brud på vandledningen. Vandet kan blive rødbrunt som skyldes aflejringer af jern og mangan i hovedledningerne. Misfarvningen er uskadelig og forsvinder igen ved forbrug.


Ved misfarvning af tøj

Forbrugerrådet anbefaler, at du lægger tøjet i blød i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 liter vand i 30 minutter. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles som efter normal vask.

BEREDSKABSPLAN


Som vandværk er vi forpligtet til at have en beredskabsplan.
Du kan få mere information om vores beredskabsplan, ved at henvende dig på vandværket.

×

VANDETS HÅRDHED

For både Vegger Vandværk og Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger er der en hårdhedsgrad på 10,2 hvilket betyder, at vi har middelhårdt vand.


Hårdhedsgrad
Betegnelse
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Hårdt
18 - 24 Temmelig hårdt
24 - 30 Meget hårdt
Over 30 Særdeles hårdt
×

HVIS DU SKAL FLYTTE

Flytteprocedure

Fraflytter sender måleraflæsning til vandværket, sammen med oplysninger om navn og telefonnummer på den nye ejer.

Alternativt kan måleraflæsningen sendes til vandværket af evt. af ejendomsmægler i forbindelse med refusionopgørelse.

Vandværket sender så slutafregningen til den tidligere ejer, og opretter den nye ejer med nyt medlemsnummer, samt sender acontoopkrævning for resten af året til den nye ejer.

Vi anbefaler at den nye ejer tager kontakt til vandværket, så acontoopkrævningen tilpasses familiens størrelse.

×

FØR DU GRAVER

Mange graveskader kan undgås, når den der fører skovlen ved hvor vandledningen er begravet.

En overgravet vandledning koster mange penge og resulterer i manglende vand til flere husstande, mens vi reparerer og skyller systemet igennem for at undgå forurening.

Før I graver SKAL I, ifølge LER-lovgivningen, forespørge i LER, Lednings Ejer Register, hvor igennem vandværket sikrer at i får alle tilgængelige oplysninger om det område i vil grave i. Entreprenøren har derudover pligt til at søge nye oplysninger, ved mistanke om at noget er galt, f.eks. ved eventuelle fejl på kort.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vandværket.

KONTROL AF MÅLERE I DRIFT

Målerkontrol

Vegger Vandværk skal sikre at alle målere er nøjagtige, så du hverken betaler for meget eller for lidt.

Vandværket udtager vandmålere til stikprøvekontrol efterhånden som målerne når den maksimale alder på 6 år. Vandmålerne inddeles i partier med ca. 120 - 150 vandmålere i hvert parti, og så udtager vi ca. 10-15% af vandmålerne i en tilfældig stikprøve. Alle vandmålere i stikprøven nedtages og erstattes af nye vandmålere.

Vandmålerne i stikprøven sendes til afprøvning på et akkrediteret målerlaboratorium. Resultaterne fra stikprøvekontrollen bruges således til at afgøre, hvornår de enkelte partier skal skiftes. Alt efter resultatet inddeles målerne i følgende kategorier:

 • at partiet må være opsat endnu 6 år til næste stikprøve
 • at partiet må være opsat endnu 3 år til næste stikprøve
 • at partiet er kasseret og skal nedtages inden 1 år

Resultaterne fra stikprøvekontrollerne bliver ikke brugt til regulering af den enkelte forbrugers regning.

Tvist

Hvis der opstår uenighed mellem forbruger og vandværk om hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandværkets regulativ, hvorledes uenigheden skal afgøres. Der står bl.a. at både vandværket og forbrugeren kan, ved skriftlig henvendelse til vandværket, kræve at få vandmålerne afprøvet.

Vandmålere regnes for at vise rigtigt, når den visning ved ½ og ¼ belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde. Når måleren viser rigtigt er det den der har ønsket afprøvningen der betaler for udskiftning af måleren og selve afprøvningen.

Er fejlen derimod større end 5% betaler vandværket omkostningerne. Derefter foretager vandværket, i forhandling med ejeren, en skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af forbruget i den periode , hvor vandværket skønner at måleren har vist forkert.

×

TJEK DIN VANDMÅLER

Tjek vandmåleren

Vandmåleren er vandværkets ejendom, og derfor skal du sørge for, at vi altid har adgang til den. Hvis du har mistanke om uregelmæssigheder, har du pligt til omgående at kontakte vandværket.

Det er slet ikke svært at tjekke sin egen vandmåler, og så kan du også undgå at betale for mere vand, end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dyrt på din vandregning, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.

Måleren kontrolleres, når der er lukket for vandet til alle installationerne. Når du har gjort det, skal alle tandhjul og visere på vandmåleren stå helt stille. Hvis det bevæger sig, løber der stadig vand gennem måleren.

Er der tegn på, at måleren har lidt overlast, er frostsprængt eller er skadet på anden måde, så skal det meldes til vandværket. Vandværket vil så udlevere en ny vandmåler til den autoriserede VVS-installatør, som skal foretage udskiftningen - for ejerens regning.

Ved funktionsfejl på vandmåleren betaler vandværket for ny måler og udskiftning.


Inspiration til vandbesparelse

En person bruger i gennemsnit 108 liter vand om dagen. Det er ca. 40 m3 om året. Hvis forbruget er blevet for højt, kan følgende måske være til inspiration.

Bad
Tag et brusebad i stedet for et karbad, og du sparer typisk mere end 100 liter vand. Skift til sparebruser, og vandforbruget til bad bliver næsten halveret.
Toilet
Installer et vandbesparende toilet med dobbelt skyl. Du sparer ca. 10 liter vand pr. skyl. Få cisternen repareret, hvis den er utæt. Hvis toilettet løber så meget, at der konstant er uro på overfladen, bruger du op til 1.100 liter vand i døgnet.
Vandhane
Reparer en dryppende vandhane, og du sparer op til 270 liter i døgnet.
Opvask
Vask op i balje i stedet for at lade vandet løbe. En vandhane der løber, bruger ca. 16 liter i minuttet. En A-mærket opvaskemaskine bruger kun den mængde vand, som du bruger på et minut til opvask under rindende vand.
Vasketøj
Ved at udskifte den gamle vaskemaskine til en ny A-mærket kan du halvere dit vandforbrug til tøjvask.
×

VANDSPILD

Ved uheld

Det er vandværket man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Vi vil hurtigt sørge for at lukke for vandet. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund.

Hvis det er muligt skal du straks lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet. Ring til vandværket på tlf. 29 10 20 78. Vi fejlsøger og udbedrer skaden hurtigst muligt og til gene for færrest mulige forbrugere. Ved et ledningsbrud informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden. Vand koster penge – meget vand koster mange penge, så jo hurtigere vi får udbedret fejlen jo mindre bliver regningen. Både for dig som forbruger og for hele vandværket.

Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket med vilje.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Selvrisiko

Hvis kravet eftergives har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 ㎥.
×

HVIS DU VIL KLAGE

Utilfredshed

Vi tager altid gerne dialogen på vandværket. Mange sager kan nemlig løses her og det sparer både dig og vandværket tid, ærgelser og penge.

Ved manglende opnåelse af enighed

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.
×

VEDTÆGTER

Vores vedtægter beskriver de interne rammer i foreningen. Her kan du læse nærmere om hvad der karakteriserer Vegger Vandværk som forening:

Vedtægter
×

GENERALFORSAMLING

Tidspunkt for generalforsamling 2020 er endnu ikke fastlagt.

Her kan du dog læse referatet fra sidste generalforsamling:

Referat af Generalforsamling 2019

Historie

Vandværket blev startet op i 1933, og har siden bidraget med vand til borgerne i Vegger. Du kan læse mere om opstarten i protokollen fra den gang, og skulle det have yderligere interesse opbevares de gamle protokoller hos Britta.

Forhandlingsprotokollen fra 1933

BESTYRELSEN

Alex Vestby Jensen

Formand

Skivumvej 36, 9240 Nibe

Tlf. 42 21 37 32

Jan Nielsen

Næstformand

Møllevænget 7, 9240 Nibe

Tlf. 25 52 51 16

Britta Degn

Kasserer

Møllevænget 13, 9240 Nibe

Tlf. 22 32 15 00

Per Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Møllevænget 10, 9240 Nibe

Tlf. 24 67 05 28

Bjarne Madsen

Driftsansvarlig

Møllevænget 5, 9240 Nibe

Tlf. 29 10 20 78

KONTAKT


Driftshenvendelser


Vegger Vandværk

NYTTIGE LINKS


 • Vesthimmerlands Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune er vores tilsynsførende.

 • Danske Vandværker
 • Danske Vandværker er vandværkernes brancheorganisation.

 • Vandets Vej
 • Vandets vej henvender sig til både børn og voksne, som gerne vil lære mere om, hvordan et vandværk fungerer.

 • Veggers hjemmeside
 • Byens hjemmeside med lokale begivenheder og information.